Phạm Tuân một Huyền Thoại Xạo Tạo Ra Anh Hùng Láo.