Vợ Cu Niễng bảy Trụ Đèn làm gì mà Niễng Giận vậy nè