🔴Có Thật Hai Cô Bị Pháp Sư Ém? Người Dân Thấy Bóng Và Tiếng Của Hai Cô