30/7/2020 :Đại sứ Mỹ nói : Bắt chẹt Huawei không đem về xu nào cho Mỹ

30/7/2020 :Đại sứ Mỹ nói : Bắt chẹt Huawei không đem về xu nào cho Mỹ