Tin Mới: Điều Tra Hệ Thống Camera- Ông Ng H. Bình Phải Xin Lỗi Nhân Dân Vì Nói Dối