Thiên đường XHCN được thành lập như thế nào và sẽ về đâu??