31/7/2020 :Các nghị sĩ Mỹ ,đòi điều tra liên hệ ngầm của Zoom, Tiktok với Trung Quốc

31/7/2020 :Các nghị sĩ Mỹ ,đòi điều tra liên hệ ngầm của Zoom, Tiktok với Trung Quốc