TIN TỔNG HỢP 31/7/2020: Khối Ngũ Nhãn có thêm Nhật Bản, Thái Anh Văn và TT Trump sẽ gặp nhau?