"Bảo đảm tự do ngôn luận, chứ không cổ xuys ngôn luận tự do"