1/8/2020 :New York Times cho biết : Microsoft đang đàm phán mua TikTok .

1/8/2020 :New York Times cho biết : Microsoft đang đàm phán mua TikTok .