#317 01AUG20: 50% CÁNH TẢ MUỐN ĐUỔI VIỆC NGƯỜI ỦNG HỘ TT TRUMP!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #317 01AUG20: 50% CÁNH TẢ MUỐN ĐUỔI VIỆC NGƯỜI ỦNG HỘ TT TRUMP! Cuộc khảo sát và nghiên cứu của CATO Institute cho thấy một sự chia rẽ sâu sắc và ngày càng trầm trọng trong xã hội chính trị Mỹ, và những người theo cánh hữu, ủng hộ TT Trump đang bị chèn ép!