#200 16APR20: TT TRUMP HƯỚNG DẪN CHO CÁC TIỂU BANG MỞ CỬA LẠI NỀN KINH TẾ!