#199 15APR20: MỸ ĐÃ QUA ĐỈNH DỊCH & BÀ CON BẮT ĐẦU LÃNH TIỀN $1,200!