DTV

DTV Thuyết Minh: TT Trump tha thiết kêu gọi người Mỹ đoàn kết, Obama nhảy vô phá thối gây chia rẽ