DTV

DTV Thuyết Minh: Diễn từ tạm biệt đầy xúc động của TT Donald Trump gửi đến Quốc dân Hoa Kỳ