Nguyễn Văn Đài - BFD Media

🎯"Dân chủ, tự do" đang bị phỉ báng bởi chế độ CSVN như thế nào?