Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Bộ 3 quái thú chống lại phe Nguyễn Phú Trọng tại ĐH 13