Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Ai có sức mạnh ép buộc Bộ chinh trị CSVN chọn phe?