Sài Gòn Ngày Nay

Dân nghèo vật vờ ngủ bờ ngủ bụi chờ lãnh cơm TỪ THIỆN tiết kiệm TIỀN nuôi BỆNH | Xem là KHÓC