Sonia Ohlala

Jul|07| Tổng Thống Trump tiếp tục ra trận tại New Hampshire vào ngày 11 tháng 7.