Việt Live TV - Thanh Tâm - Thiên Hà

Nhà cầm quyền cộng sản lại đẻ ra phí chống ngập để vặt cổ dân
Sập bẫy!