Bé Tí Channel

Sau lưng các cuộc biểu tình 6/4/2020
Garden Grove, BLM march