Hasuko

Obama, Joe Biden chỉ trích TT Trump về vấn đề b.ạ.o lo.ạ.n tại Hoa Kỳ, mục đích Đảng con lừa là gì?