Huy Đức TV

Anh Huy Đức phải cấp tốc đưa vào bịnh  viện  lần 2
Trả lời  vài  câu hỏi thắc mắc.
Ngoài Kia Tuyết rơi nhiều..