Tran Maico USA

#249 03JUN20: CẢNH SÁT NEW YORK CẦU XIN TT TRUMP ĐƯA QUÂN TIẾP ỨNG!