Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Cộng sản VN, trên bảo dưới không nghe. Tại sao???